Kandidati Nove ljevice na lokalnim izborima 2021. zalagat će se za primjenu u mjesnim, lokalnim i regionalnim vlastima narednih temeljnih principa (po 5 tematskih područja):

1. TRANSPARENTNOST potrošnje javnih prihoda postići ćemo dostupnošću podataka o svim plaćanjima s računa općina, gradova i županija, kao i mjesne samouprave. Učinit ćemo transparentnim SVE proračune – lokalnih vlasti, komunalnih poduzeća, ustanova i drugih koji se na lokalnoj razini financiraju javnim novcem koji je naš, u vlasništvu građana, a namijenjen je za ulaganja od javnog interesa. Stoga, zalagat ćemo se za javnu objavu registara zaposlenih kao i ugovora, koncesija, imovine te postupaka javne nabave lokalnih vlasti, s praćenjem promjena u realnom vremenu. Alatima koje nudi suvremena tehnologija, osigurat ćemo mjerenje razine učinkovitosti, postignuća, odgovornosti te usmjerenosti lokalnih vlasti prema korisnicima i njihovim potrebama. Permanentni građanski nadzor javne potrošnje preduvjet je zaustavljanja korupcije i klijentelizma, od lokalne razine naviše.

2. DEMOKRATIZACIJA LOKALNIH POLITIKA – Informirani i aktivni građani, uključeni u procese odlučivanja i stalnog nadzora javne vlasti, garancija su povećanja kvalitete života u lokalnim sredinama. Sudjelovanje u odlučivanju, mjesni zborovi građana, participativno kreiranje javnih sadržaja, prostora i proračuna, planiranje razvoja uključivanjem zainteresiranih i ranjivih skupina, javna savjetovanja i lokalni referendumi povećavaju odgovornost građana kao i nositelja vlasti za stabilnost, budućnost i razvoj zajednice. Da bismo razvijali građansko društvo, a ne stranačko i klijentističko, svi stanovnici, poslovni subjekti, neprofitne organizacije i inicijative imaju pravo na izražavanje i kritiku bez straha od moguće uskrate ili osvete vlasti. Otvorenost lokalnih vlasti uvažit će pluralizam interesa i tražiti ravnotežu u zadovoljenju različitih potreba svih aktera društva. Za mjesnu samoupravu (gradske četvrti, mjesni odbori, kotarevi…) osigurat ćemo veće ovlasti da bi bili na usluzi građanima, vođeni njihovim potrebama.

3. ZELENA I PRAVEDNA LOKALNA EKONOMIJA – Lokalne ekonomske prilike učinit ćemo povoljnijim za sve stanovnike, primjenom lokalizacije kao novog načina povezivanja i suradnje. Valja stvoriti svijest u građana da način života treba usklađivati s ograničenjima prirodnog i društvenog okruženja. Skratit ćemo lance opskrbe i poticati i umrežiti lokalnu proizvodnju, posebice poljoprivrednu i energetsku za potrebe lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Već desetljećima Hrvatska značajan dio svojih potreba u hrani i energiji namiruje iz uvoza, a prihode u velikoj mjeri temelji na nesigurnom turizmu i rasprodaji prirodnih resursa, dopustila je raspad sela i malih poljoprivrednih gospodarstava, prednost daje kapitalu i interesima vanjskih moćnika nauštrb socijalne stabilnosti i pravde, kao i očuvanja prirode. Hrvatska ima solidan potencijal da i u ovakvim okolnostima stanovništvu omogući dobru kvalitetu života ako promijeni sadašnju usmjerenost na rast, konkurentnost i nadmetanje u stjecanju i potrošnji, oslobodi se robovanja korporacijama i pravilima globalnog tržišta koja idu u prilog najvećima – i usmjeri se prema lokalizaciji. Kada se osnovne potrebe stanovništva mogu namiriti iz relativno bliskog okruženja, to je istovremeno bolje za klimu, okoliš i društvenu pravednost. Mreža samodostatnih i otpornih zajednica koje međusobno surađuju i solidarno pomažu jedna drugoj u kriznim situacijama čini lokalne samouprave, regije i države sposobnijima nositi se s prirodnim i antropogenim krizama i promjenama. Stoga ćemo zagovarati zelenu tranziciju, zeleni turizam, zaštitu okoliša i održivi zeleni razvoj lokalnih zajednica, zelenu javnu nabavu (za vrtiće, škole, bolnice, domove za starije), zelenu gradnju, obnovu i zelene inovacije u lokalnom upravljanju prostorom, gospodarenju otpadom, recikliranju, javnom prijevozu, prometu u mirovanju (parkiranje) i diversificiranoj ali kružnoj ekonomiji.

Nova ljevica će se zalagati za prometni i prijevozni sustav koji će omogućiti integraciju prostora, efikasan tranzitni promet, kvalitetan javni prijevoz te dugoročno energetski i ekološki održivu prijevoznu industriju. Radit ćemo na smanjenju negativnog utjecaja prometa na okoliš povećavanjem korištenja prijevoznih sredstava koji kao pogonsko gorivo koriste električnu energiju i biogorivo, informirati stanovnike o prednostima javnog prijevoza i ekoloških vozila, zagovarati upotrebu javnog prijevoza, bicikla i pješačenja kao osnovnih oblika osobne mobilnosti te poticati izgradnju/stvaranje parkova i sadnju drveća u lokalnim zajednicama (pogotovo gradskim) u svrhu štednje energije i podizanja materijalne i nematerijalne kvalitete života.

4. LOKALNE SOCIJALNE, OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE, PROSTORNE, STAMBENE,
KULTURNE I SPORTSKE POLITIKE ključne su komponente socijalne države koje ćemo zaštititi od privatizacije ili deregulacije na tržištu usluga. Jednak pristup – obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, prostoru, stanovanju i kulturi tradicija je ljevice i zato ćemo je obnoviti i na lokalnoj razini. Uključivanjem stanovnika starije dobi u dobivanje kvalitetnijih i jeftinijih usluga, ali i u odlučivanje i u obrazovnu, kulturnu i ekonomsku produkciju, vraćamo im za doprinos kojeg su već dali lokalnoj zajednici. Starijima na lokalnoj razini želimo pružiti domove za starije, besplatan javni prijevoz i karte za kulturne događaje te subvencije za smještaj u domove i pomoć u kući.

Priuštivo stanovanje za sve naraštaje u lokalnim zajednicama postići ćemo adaptacijom i aktivacijom raspoloživih prostora i imovine te gradnjom novih stanova javnim i neprofitnim financiranjem s priuštivim najmom. Međugeneracijski projekti koji uključuju, a ne razdvajaju naraštaje, posebno su prikladni za lokalne zajednice (domovi za starije u interakciji s vrtićima, studenti koje se potiče na djelatnu brigu o starijima, općinski ili kvartovski društveno-kulturnih centri i sl.). Prostorna pravda znači osiguravati građanima jednak pristup društvenim i javnim prostorima poput trgova, zelenih koridora i javnih institucija. U sredinama s pretjeranom izgradnjom poseban fokus biti će stavljen na zaštitu okoliša ozelenjavanjem.

Komunalni servisi će biti na usluzi građanima pružajući mogućnost direktne prijave nepravilnosti i potrebnih intervencija. Promičući visoki stupanj recikliranja otpada te njegovo smanjenje planira se postići energetska učinkovitost kućanstava. Istodobno će se prilagođavati javne prometnice i infrastruktura održivom upravljanju.

Na lokalnoj razini poticat ćemo politike za poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te njihovu uključenost u društveni život na osnovama pune ravnopravnosti. Emancipaciju (uvjete za osamostaljivanje, dostojanstven život i
ostvarivanje punog potencijala) mladih na lokalnoj razini poticat ćemo povoljnijim uvjetima stanovanja, sudjelovanjem u odlučivanju, podrškom u ostvarivanju trajnog zaposlenja i normativnim suzbijanjem prekarnog rada.

Težit ćemo poticanju besplatnog, dostupnog i cjeloživotnog obrazovanja za sve generacije i otvorenost prema novim znanjima, zanimanjima za budućnost, društvenim procesima i tehnološkim revolucijama kako bismo i na lokalnoj razini smanjili zaostajanje za razvijenijima, uključujući znanja o vrijednostima građanske demokracije kroz građanski odgoj na lokalnoj razini i rad s darovitim učenicima.

Ekonomske aktivnosti budućnosti baziraju se na kritici postojećeg stanja koje se brzo mijenja, kompetentnosti, solidarnosti i empatičnom pristupu, otvorenosti, fleksibilnosti, inkluzivnosti. Danas u tome zaostajemo jer su nam nametnuti koncepti neoliberalnog kapitalizma kojeg se razvijena društva odriču, suočena s neodrživim porastom društvene nepravde, posebno u ruralnim područjima. Lokalna zajednica treba biti pokretač razvoja lokalnih zadruga (poljoprivrednih, energetskih, stambenih itd.), udruga i ekoloških proizvođača kako bi se povećala kvaliteta proizvoda, kao i neovisnost, pa i samodostatnost, u proizvodnji hrane i snabdijevanju.

Naši mlađi sugrađani, djeca i mladi, zaslužuju besplatni pristup sadržajima financiranim javnim sredstvima (prostori za kulturne i društvene sadržaje, sportski tereni, igrališta, bazeni), a besplatne jaslice i vrtići u lokalnim zajednicama, standard je kojeg ćemo također poticati.

Jednakost u pristupu zdravstvenom sustavu temelj je demokratskog zdravstvenog sustava, a postojeći ne zadovoljava potrebe članova društva. Postojeće stanje posljedica je nedovoljnog ulaganja u zdravstvo, neorganiziranosti i dvojnosti javne i privatne primarne zdravstvene zaštite, nastale djelomičnom privatizacijom javnog sustava uvođenjem koncesija. Covid19 kriza i njezine posljedice dodatno su razotkrile sve slabosti sustava. Nefunkcioniranje sustava karakterizira nestašica medicinskog osoblja i medicinske opreme, duge liste čekanja, golemi dugovi, korupcija, usporena informatizacija kao i zanemarivanje prevencije bolesti i zdravstvenog odgoja stanovništva. Nužno je povećanje ulaganja u javno zdravstvo, restrukturiranje dospjelog duga, jačanje primarne javne zdravstvene zaštite, rješavanje nestašice medicinskog osoblja i medicinske opreme, poticanje proizvodnje lijekova, razvoj jedinstvenog informacijskog zdravstvenog sustava u zemlji, unapređivanje zdravstvene pismenosti te poboljšanje komunikacijskih vještina zaposlenih u zdravstvenom sustavu.

Zadaća je lokalne vlasti podržavati udruge koje štite i pomažu odraslim osobama a
posebno djeci s poteškoćama, u siromaštvu ili obiteljskom nasilju kako bi takvi slučajevi bili prevladani i riješeni u zajednici, a ne samo kroz institucije.

Nova ljevica promišlja kulturu kao javno dobro, kao mjesto susreta različitih kulturnih identiteta, otvorene rasprave i promišljanja tema koje su važne građanima. Temeljni zadatak kulturne politike isticanje je javne funkcije kulture i njezina zaštita kao svima dostupnog javnog dobra. Kulturna politika potiče ukupan društveni razvoj, jamči stručnu neovisnost, pluralizam i raznolikost, jednake razvojne mogućnosti svim kulturnim subjektima te široku dostupnost kulture građanima. Uz uspostavu javnog dijaloga, veću stručnost i participativnost u odlučivanju (stručna i kulturna vijeća), valorizacija i nadzor nad korištenjem javnih financija za kulturu posebno su važni. Kultura nije potrošnja ni državnog ni lokalnog proračuna, nego proizvodnja novih vrijednosti, stvaranje osviještenih pojedinaca i kvalitetnijeg društva u cjelini. Moramo smanjiti utjecaj na kulturu neokonzervativnih, neoliberalnih, nacionalističkih, ksenofobnih politika i autoritarnih načina upravljanja, te je demokratizirati u kontekstu našeg „ovdje i sada“. Kultura treba biti prostor za artikulaciju različitih, postojećih i inovativnih, ideja i praksi, prostor za razvoj niza subjekata, za afirmaciju potisnutih, nevidljivih, nepovlaštenih i marginaliziranih pojedinaca i zajednica. Na lokalnoj razini osigurat ćemo dodatne prostore za neovisnu kulturnu scenu, poticati osnivanja javno-civilnih partnerstava i interdisciplinarnih centara uz značajno povećanje proračuna za kulturu, znanost i obrazovanje i neovisne medije.

Rekreativni sport i zdrav način života kao prevencija zdravstvenih (također i mentalnih) i društvenih problema, lokalna zajednica treba osigurati svim generacijama – besplatnim pristupom sportskoj infrastrukturi.

5. ANTIFAŠIZAM, JEDNAKOST, RODNA RAVNOPRAVNOST, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I SOLIDARNOST za nas su posebno važni na lokalnoj razini te ćemo ih svakodnevno razvijati i štitili. Solidarnost, posebno sa slabijima i marginaliziranima, osnova je naše lokalne borbe i politike. Multietnička, multikulturna i multijezična raznolikost, bogatstvo je lokalnih zajednica. Različitost svih identiteta potvrđuje se ravnopravnošću u svakodnevnom životu i pridonosi sveukupnom razvoju: gdje ima različitosti, ima i ideja za napredak. Sve će se liste na kojima ćemo imati kandidate i kandidatkinje Nove ljevice, temeljiti na rodnoj ravnopravnosti. Rodnu ravnopravnost ugradit ćemo u institucije i djelovanje lokalnih vlasti, a posebno u odgoju i obrazovanju. Za nas je neprihvatljiva izravna ili neizravna diskriminacija zbog dobi, spola, vjere, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta, porijekla, prihoda, socijalnog statusa, zdravlja ili bilo kakva druga. Antifašistička obilježja, kao temelj državnosti i civilizacije, čuvat ćemo i obnavljati, te ćemo se u svakoj lokalnoj zajednici suprotstavljati pokušajima revizionizma lokalne i nacionalne povijesti kao i umanjivanju žrtava stradanja. Integracija u lokalnu zajednicu državljana trećih zemalja koji su se nastanili u RH i ovdje našli posao, novu obitelj ili zaštitu, nova je lijeva politika koju ćemo zagovarati.

Usvojeno na 19. sjednici Izvršnog odbora Nove ljevice 13.4.2021.

FOTO: Freepik