Kandidati Nove ljevice na lokalnim izborima 2021. zalagat će se za primjenu u mjesnim, lokalnim i regionalnim vlastima narednih temeljnih principa (po 5 tematskih područja):

1. TRANSPARENTNOST potrošnje javnih prihoda postići ćemo dostupnošću podataka o svim plaćanjima s računa općina, gradova i županija, kao i mjesne samouprave. Učinit ćemo transparentnim SVE proračune – lokalnih vlasti, komunalnih poduzeća, ustanova i drugih koji se na lokalnoj razini financiraju javnim novcem koji je naš, u vlasništvu građana, a namijenjen je za ulaganja od javnog interesa. Stoga, zalagat ćemo se za javnu objavu registara zaposlenih kao i ugovora, koncesija, imovine te postupaka javne nabave lokalnih vlasti, s praćenjem promjena u realnom vremenu. Alatima koje nudi suvremena tehnologija, osigurat ćemo mjerenje razine učinkovitosti, postignuća, odgovornosti te usmjerenosti lokalnih vlasti prema korisnicima i njihovim potrebama. Permanentni građanski nadzor javne potrošnje preduvjet je zaustavljanja korupcije i klijentelizma, od lokalne razine naviše.

2. DEMOKRATIZACIJA LOKALNIH POLITIKA – Informirani i aktivni građani, uključeni u procese odlučivanja i stalnog nadzora javne vlasti, garancija su povećanja kvalitete života u lokalnim sredinama. Sudjelovanje u odlučivanju, mjesni zborovi građana, participativno kreiranje javnih sadržaja, prostora i proračuna, planiranje razvoja uključivanjem zainteresiranih i ranjivih skupina, javna savjetovanja i lokalni referendumi povećavaju odgovornost građana kao i nositelja vlasti za stabilnost, budućnost i razvoj zajednice. Da bismo razvijali građansko društvo, a ne stranačko i klijentističko, svi stanovnici, poslovni subjekti, neprofitne organizacije i inicijative imaju pravo na izražavanje i kritiku bez straha od moguće uskrate ili osvete vlasti. Otvorenost lokalnih vlasti uvažit će pluralizam interesa i tražiti ravnotežu u zadovoljenju različitih potreba svih aktera društva. Za mjesnu samoupravu (gradske četvrti, mjesni odbori, kotarevi…) osigurat ćemo veće ovlasti da bi bili na usluzi građanima, vođeni njihovim potrebama.

3. ZELENA I PRAVEDNA LOKALNA EKONOMIJA – Lokalne ekonomske prilike učinit ćemo povoljnijim za sve stanovnike, primjenom lokalizacije kao novog načina povezivanja i suradnje. Valja stvoriti svijest u građana da način života treba usklađivati s ograničenjima prirodnog i društvenog okruženja. Skratit ćemo lance opskrbe i poticati i umrežiti lokalnu proizvodnju, posebice poljoprivrednu i energetsku za potrebe lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Već desetljećima Hrvatska značajan dio svojih potreba u hrani i energiji namiruje iz uvoza, a prihode u velikoj mjeri temelji na nesigurnom turizmu i rasprodaji prirodnih resursa, dopustila je raspad sela i malih poljoprivrednih gospodarstava, prednost daje kapitalu i interesima vanjskih moćnika nauštrb socijalne stabilnosti i pravde, kao i očuvanja prirode. Hrvatska ima solidan potencijal da i u ovakvim okolnostima stanovništvu omogući dobru kvalitetu života ako promijeni sadašnju usmjerenost na rast, konkurentnost i nadmetanje u stjecanju i potrošnji, oslobodi se robovanja korporacijama i pravilima globalnog tržišta koja idu u prilog najvećima – i usmjeri se prema lokalizaciji. Kada se osnovne potrebe stanovništva mogu namiriti iz relativno bliskog okruženja, to je istovremeno bolje za klimu, okoliš i društvenu pravednost. Mreža samodostatnih i otpornih zajednica koje međusobno surađuju i solidarno pomažu jedna drugoj u kriznim situacijama čini lokalne samouprave, regije i države sposobnijima nositi se s prirodnim i antropogenim krizama i promjenama. Stoga ćemo zagovarati zelenu tranziciju, zeleni turizam, zaštitu okoliša i održivi zeleni razvoj lokalnih zajednica, zelenu javnu nabavu (za vrtiće, škole, bolnice, domove za starije), zelenu gradnju, obnovu i zelene inovacije u lokalnom upravljanju prostorom, gospodarenju otpadom, recikliranju, javnom prijevozu, prometu u mirovanju (parkiranje) i diversificiranoj ali kružnoj ekonomiji.

Nova ljevica će se zalagati za prometni i prijevozni sustav koji će omogućiti integraciju prostora, efikasan tranzitni promet, kvalitetan javni prijevoz te dugoročno energetski i ekološki održivu prijevoznu industriju. Radit ćemo na smanjenju negativnog utjecaja prometa na okoliš povećavanjem korištenja prijevoznih sredstava koji kao pogonsko gorivo koriste električnu energiju i biogorivo, informirati stanovnike o prednostima javnog prijevoza i ekoloških vozila, zagovarati upotrebu javnog prijevoza, bicikla i pješačenja kao osnovnih oblika osobne mobilnosti te poticati izgradnju/stvaranje parkova i sadnju drveća u lokalnim zajednicama (pogotovo gradskim) u svrhu štednje energije i podizanja materijalne i nematerijalne kvalitete života.

4. LOKALNE SOCIJALNE, OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE, PROSTORNE, STAMBENE,
KULTURNE I SPORTSKE POLITIKE ključne su komponente socijalne države koje ćemo zaštititi od privatizacije ili deregulacije na tržištu usluga. Jednak pristup – obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, prostoru, stanovanju i kulturi tradicija je ljevice i zato ćemo je obnoviti i na lokalnoj razini. Uključivanjem stanovnika starije dobi u dobivanje kvalitetnijih i jeftinijih usluga, ali i u odlučivanje i u obrazovnu, kulturnu i ekonomsku produkciju, vraćamo im za doprinos kojeg su već dali lokalnoj zajednici. Starijima na lokalnoj razini želimo pružiti domove za starije, besplatan javni prijevoz i karte za kulturne događaje te subvencije za smještaj u domove i pomoć u kući.

Priuštivo stanovanje za sve naraštaje u lokalnim zajednicama postići ćemo adaptacijom i aktivacijom raspoloživih prostora i imovine te gradnjom novih stanova javnim i neprofitnim financiranjem s priuštivim najmom. Međugeneracijski projekti koji uključuju, a ne razdvajaju naraštaje, posebno su prikladni za lokalne zajednice (domovi za starije u interakciji s vrtićima, studenti koje se potiče na djelatnu brigu o starijima, općinski ili kvartovski društveno-kulturnih centri i sl.). Prostorna pravda znači osiguravati građanima jednak pristup društvenim i javnim prostorima poput trgova, zelenih koridora i javnih institucija. U sredinama s pretjeranom izgradnjom poseban fokus biti će stavljen na zaštitu okoliša ozelenjavanjem.

Komunalni servisi će biti na usluzi građanima pružajući mogućnost direktne prijave nepravilnosti i potrebnih intervencija. Promičući visoki stupanj recikliranja otpada te njegovo smanjenje planira se postići energetska učinkovitost kućanstava. Istodobno će se prilagođavati javne prometnice i infrastruktura održivom upravljanju.

Na lokalnoj razini poticat ćemo politike za poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te njihovu uključenost u društveni život na osnovama pune ravnopravnosti. Emancipaciju (uvjete za osamostaljivanje, dostojanstven život i
ostvarivanje punog potencijala) mladih na lokalnoj razini poticat ćemo povoljnijim uvjetima stanovanja, sudjelovanjem u odlučivanju, podrškom u ostvarivanju trajnog zaposlenja i normativnim suzbijanjem prekarnog rada.

Težit ćemo poticanju besplatnog, dostupnog i cjeloživotnog obrazovanja za sve generacije i otvorenost prema novim znanjima, zanimanjima za budućnost, društvenim procesima i tehnološkim revolucijama kako bismo i na lokalnoj razini smanjili zaostajanje za razvijenijima, uključujući znanja o vrijednostima građanske demokracije kroz građanski odgoj na lokalnoj razini i rad s darovitim učenicima.

Ekonomske aktivnosti budućnosti baziraju se na kritici postojećeg stanja koje se brzo mijenja, kompetentnosti, solidarnosti i empatičnom pristupu, otvorenosti, fleksibilnosti, inkluzivnosti. Danas u tome zaostajemo jer su nam nametnuti koncepti neoliberalnog kapitalizma kojeg se razvijena društva odriču, suočena s neodrživim porastom društvene nepravde, posebno u ruralnim područjima. Lokalna zajednica treba biti pokretač razvoja lokalnih zadruga (poljoprivrednih, energetskih, stambenih itd.), udruga i ekoloških proizvođača kako bi se povećala kvaliteta proizvoda, kao i neovisnost, pa i samodostatnost, u proizvodnji hrane i snabdijevanju.

Naši mlađi sugrađani, djeca i mladi, zaslužuju besplatni pristup sadržajima financiranim javnim sredstvima (prostori za kulturne i društvene sadržaje, sportski tereni, igrališta, bazeni), a besplatne jaslice i vrtići u lokalnim zajednicama, standard je kojeg ćemo također poticati.

Jednakost u pristupu zdravstvenom sustavu temelj je demokratskog zdravstvenog sustava, a postojeći ne zadovoljava potrebe članova društva. Postojeće stanje posljedica je nedovoljnog ulaganja u zdravstvo, neorganiziranosti i dvojnosti javne i privatne primarne zdravstvene zaštite, nastale djelomičnom privatizacijom javnog sustava uvođenjem koncesija. Covid19 kriza i njezine posljedice dodatno su razotkrile sve slabosti sustava. Nefunkcioniranje sustava karakterizira nestašica medicinskog osoblja i medicinske opreme, duge liste čekanja, golemi dugovi, korupcija, usporena informatizacija kao i zanemarivanje prevencije bolesti i zdravstvenog odgoja stanovništva. Nužno je povećanje ulaganja u javno zdravstvo, restrukturiranje dospjelog duga, jačanje primarne javne zdravstvene zaštite, rješavanje nestašice medicinskog osoblja i medicinske opreme, poticanje proizvodnje lijekova, razvoj jedinstvenog informacijskog zdravstvenog sustava u zemlji, unapređivanje zdravstvene pismenosti te poboljšanje komunikacijskih vještina zaposlenih u zdravstvenom sustavu.

Zadaća je lokalne vlasti podržavati udruge koje štite i pomažu odraslim osobama a
posebno djeci s poteškoćama, u siromaštvu ili obiteljskom nasilju kako bi takvi slučajevi bili prevladani i riješeni u zajednici, a ne samo kroz institucije.

Nova ljevica promišlja kulturu kao javno dobro, kao mjesto susreta različitih kulturnih identiteta, otvorene rasprave i promišljanja tema koje su važne građanima. Temeljni zadatak kulturne politike isticanje je javne funkcije kulture i njezina zaštita kao svima dostupnog javnog dobra. Kulturna politika potiče ukupan društveni razvoj, jamči stručnu neovisnost, pluralizam i raznolikost, jednake razvojne mogućnosti svim kulturnim subjektima te široku dostupnost kulture građanima. Uz uspostavu javnog dijaloga, veću stručnost i participativnost u odlučivanju (stručna i kulturna vijeća), valorizacija i nadzor nad korištenjem javnih financija za kulturu posebno su važni. Kultura nije potrošnja ni državnog ni lokalnog proračuna, nego proizvodnja novih vrijednosti, stvaranje osviještenih pojedinaca i kvalitetnijeg društva u cjelini. Moramo smanjiti utjecaj na kulturu neokonzervativnih, neoliberalnih, nacionalističkih, ksenofobnih politika i autoritarnih načina upravljanja, te je demokratizirati u kontekstu našeg „ovdje i sada“. Kultura treba biti prostor za artikulaciju različitih, postojećih i inovativnih, ideja i praksi, prostor za razvoj niza subjekata, za afirmaciju potisnutih, nevidljivih, nepovlaštenih i marginaliziranih pojedinaca i zajednica. Na lokalnoj razini osigurat ćemo dodatne prostore za neovisnu kulturnu scenu, poticati osnivanja javno-civilnih partnerstava i interdisciplinarnih centara uz značajno povećanje proračuna za kulturu, znanost i obrazovanje i neovisne medije.

Rekreativni sport i zdrav način života kao prevencija zdravstvenih (također i mentalnih) i društvenih problema, lokalna zajednica treba osigurati svim generacijama – besplatnim pristupom sportskoj infrastrukturi.

5. ANTIFAŠIZAM, JEDNAKOST, RODNA RAVNOPRAVNOST, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I SOLIDARNOST za nas su posebno važni na lokalnoj razini te ćemo ih svakodnevno razvijati i štitili. Solidarnost, posebno sa slabijima i marginaliziranima, osnova je naše lokalne borbe i politike. Multietnička, multikulturna i multijezična raznolikost, bogatstvo je lokalnih zajednica. Različitost svih identiteta potvrđuje se ravnopravnošću u svakodnevnom životu i pridonosi sveukupnom razvoju: gdje ima različitosti, ima i ideja za napredak. Sve će se liste na kojima ćemo imati kandidate i kandidatkinje Nove ljevice, temeljiti na rodnoj ravnopravnosti. Rodnu ravnopravnost ugradit ćemo u institucije i djelovanje lokalnih vlasti, a posebno u odgoju i obrazovanju. Za nas je neprihvatljiva izravna ili neizravna diskriminacija zbog dobi, spola, vjere, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta, porijekla, prihoda, socijalnog statusa, zdravlja ili bilo kakva druga. Antifašistička obilježja, kao temelj državnosti i civilizacije, čuvat ćemo i obnavljati, te ćemo se u svakoj lokalnoj zajednici suprotstavljati pokušajima revizionizma lokalne i nacionalne povijesti kao i umanjivanju žrtava stradanja. Integracija u lokalnu zajednicu državljana trećih zemalja koji su se nastanili u RH i ovdje našli posao, novu obitelj ili zaštitu, nova je lijeva politika koju ćemo zagovarati.

Ovaj TEMELJNI PROGRAM NOVE LJEVICE ZA LOKALNE IZBORE 2021. usvojen je na 19. sjednici Izvršnog odbora Nove ljevice 13.4.2021.

FOTO: Freepik