Godišnji financijski izvještaji Nove ljevice, koje je stranka dužna objaviti najkasnije 1.3.2018.

2017 – Godišnji financijski izvještaj Nove ljevice (PR-RAS-NPF) 2017 – Bilanca Nove ljevice (BIL-NPF) 2017 – Bilješke uz godišnji financijski izvještaj – Godišnji program rada – Godišnji financijski plan IZ-D – Godisnje izvjesce o primljenim donacijama 1.1.-31.12.2017.