Nova ljevica bori se za solidarno, pravedno, odgovorno, otvoreno, napredno, sigurno i miroljubivo društvo.

Takvo se društvo može ostvariti jedino u uvjetima socijalne i ekonomske pravde, jednakosti sviju pred zakonom, u državi čije su usluge podjednako dostupne svim gra­đanima i u kojoj građani demokratski sudjeluju u oblikovanju njezinog razvoja.

Ciljevi Nove ljevice ostvarivi metodama političkog djelovanja usmjereni su ponajprije na stvaranje društvene i kulturne klime za sudjelovanje svih stanovnika Republike Hrvatske u oblikovanju zajedničke budućnosti, ne samo nacionalne, već i u zajednici s drugim evropskim i drugim državama svijeta.

Nova ljevica zalagat će se za Novi socijalizam koji je postkapitalistički, demokratski i sveuključujući. Postkapitalistički jer uključuje odbacivanje dogme o neprikosnovenosti tržišta i privatnog vlasništva, prihvaća efikasnost i ekonomičnost kao mjerila vrijed­no­sti te uvodi pluralizam vlasništva nad sredstvima za proizvodnju uz uvjet da se pra­vo vlasništva uravnoteži s interesima zajednice, bez privatizacije javnog sektora i jav­nih dobara. Demokratski je jer polazi od političkog pluralizma, slobodnih višestra­načkih izbora, decentralizacije i predstavničke demokracije uz deliberativnu i izravnu demo­kraciju. Sveuključujući je jer se temelji na participativnoj demokraciji, sa što širim su­dje­­lo­vanjem ili uključivanjem građana u donošenje odluka kroz organizirane formate javne rasprave i organizacije civilnog društva, čineći ih ključnima u donošenju odluka i zajedničkom suočavanju s izazovima.

Nova ljevica bori se protiv nejednakosti, siromaštva, nacionalističkih mitova i klerika­lizma te sve veće društvene segregacije uzrokovane neodrživim neolibreralnim eko­nom­skim sustavom pa i rođačkim, ortačkim kapitalizmom koji se i temelji na povla­sticama određenih slojeva društva, uz zakidanje ostalih. Cilj Nove ljevice dokidanje je sustava u kojem dominira klijentelizam, korupcija i kriminal.

Nova ljevica protivi se politički i svjetonazorski motiviranom nasilju prema ma­nji­nama, ženama, migrantima i azilantima te svim ostalim depriviranim članovima za­jed­nice, protivi se otvorenoj ili prikrivenoj fašizaciji društva, a zalaže za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu.

Osnovni su preduvjeti pozitivne promjene realno sagledavanje aktualne situacije te formuliranje i provođenje ciljanih politika, mjera i aktivnosti za mijenjanje onih uvjeta čije se posljedice manifestiraju u narušavanju i gubitku ljudskih, ekonomskih, socijalnih i svih drugih prava uz nepovratnu štetu spram prirodnog okoliša.

Dok Hrvatska još uvijek ima potencijal da svakom svojem stanovniku zadovolji ele­men­tarne životne potrebe i pruži dobru osnovu za napredak i razvoj, cilj je Nove lje­vi­ce omogućiti da se taj potencijal i ostvari.

Nova ljevica zalaže se za dubinsko unaprjeđenje ekonomskih, upravnih i demo­kratskih postavki Republike Hrvatske te za povratak ideji republike. Za povratak toj ideji nužno je podizanje svijesti o važnosti javnih politika te uloge javnih institucija i funkcija, kao i stalne i aktivne uloge stanovništva. Republika Hrvatska kao država pred­stavlja javno dobro svih njenih građana, što znači da upravljanje javnim poslo­vima treba maksimalno demokratizirati.

To će se postići ne samo decentralizacijom i istinskom reformom javne uprave, putem dokidanja županija i uvođenjem regija te povećavanjem ovlasti gradova, nego i razvojem deliberativne demokracije te afirmiranjem participativnog odlučivanja i uprav­ljanja na svim razinama: od jačanja svih alata sudjelovanja građana od mjesnih razina do uvođenja (e-)referenduma o svim strateškim odlukama lokalnih, regi­onalnih i državnih vlasti. Otvorenost, transparentnost i responsivnost tijela javne vlasti omogućuju suvremene informatičke tehnologije i razvoj podatkovne demo­kracije.

Strateške odluke odnose se na upravljanje najvrijednijim javnim resursima, u prvom redu nad prostorom. U svrhu povećanja demokratičnosti, Nova ljevica zalagat će se za povratak na lokalni parlamentarizam (nasuprot sadašnjem lokalnom prezidencijalizmu) i olakšanje smjenjivosti gradskih i općinskih vijeća od strane građana.

Pristupom koji se izravno naslanja na tradiciju socijalizma u ideji i ulozi građana u upravljanju javnim resursima, vraća se njihovo povjerenje u politički sustav i u samu republiku.