Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske i 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) 3. Skupština Nove ljevice održana 6.10.2018. u Zagrebu, donijela je

STATUT NOVE LJEVICE (u daljnjem tekstu Statut)

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom određuje se naziv stranke, sjedište stranke, znak stranke, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, uređuju pitanja članstva, oblika organiziranja, izbora i opoziva i načina rada upravnih tijela, trajanja mandata, načina odlučivanja, sredstava za rad, prestanka stranke te postupka s imovinom u slučaju njenog prestanka.

(2) Izrazi koji se koriste u Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

(1) Puni naziv stranke je: Nova ljevica.

(2) Skraćeni naziv stranke je: NL.

(3) Naziv stranke na engleskom jeziku je: New Left.

Članak 3.

(1) Nova ljevica (u daljnjem tekstu Stranka) je stranka državljana RH koji se kroz javno djelovanje demokratskim političkim sredstvima zalažu za vrijednosti i ciljeve koji su navedeni u Članku 12. ovog Statuta, prije svega dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti.

(2) U obrani vrijednosti za koje se zalaže i u ostvarivanju javno proklamiranih ciljeva, Stranka surađuje s političkim strankama, sindikatima, udrugama i građanima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Stranka se može udružiti u međunarodne udruge lijevo i socijaldemokratski opredijeljenih političkih stranaka.

 

Članak 4.

(1) Stranka  je pravna osoba.

(2) Stranka je upisana u registar političkih stranaka koji se vodi u nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.

(3) Stranku  predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.

(4) Predsjednik Stranke može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju Stranku u skladu s ovim Statutom.

(5) Sjedište Stranke  je u Zagrebu. Adresu sjedišta utvrđuje Izvršni odbor Stranke.

Članak 5.

(1) Stranka  ima znak koji se sastoji od četverodijelnog kraka crvene zvijezde položenog ukoso s punim krakom usmjerenim ulijevo, i natpisa „Nova ljevica“.

(2) Stranka ima pečat na kojem je znak stranke.

 1. ČLANSTVO


Članak 6.

(1) Članom Stranke može postati punoljetan državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Program i Statut Stranke.

(2) Odluku o primanju u članstvo, odnosno isključenju iz članstva, donosi Izvršni odbor ili Izvršni odbor organizacijskog oblika stranke.

(3) Podrobnije o primanju u Stranku i vrsti članstva regulira se u Pravilniku o članstvu koji donosi Izvršni odbor Stranke.

(4) Član Stranke može biti članom i druge političke stranke osim kada se kandidira na izborima za tijela Stranke ili je kandidat Stranke na izborima.

(5) Preostala pitanja članstva u Stranci, uredit će se Pravilnikom o članstvu.

Članak 7.

(1) Članovi Stranke sudjeluju u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke te svojim djelovanjem i ponašanjem promiču ugled Stranke u javnosti.

(2) Članovi Stranke mogu birati i biti birani u sva tijela Stranke.

 

Članak 8.

(1) Članovi Stranke plaćaju godišnju članarinu.

(2) Iznos članarine, vodeći računa o primanjima pojedinih kategorija članova, određuje Izvršni odbor za svaku godinu.

(3) Članarina se uplaćuje na račun Stranke.

 

Članak 9.

Članstvo u Stranci obnavlja se svake godine uplatom članarine u skladu s odlukom Izvršnog odbora.

Članak 10.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

 • pismenom izjavom člana o istupanju iz članstva
 • isključivanjem iz članstva, što čini Izvršni odbor na prijedlog Nadzornog odbora
 • brisanjem iz Registra članova.

(2) Podrobnije o prestanku članstva i disciplinskom postupku uređuje se u Pravilniku o članstvu.

 

Članak 11.

(1) Članovi Stranke, radi lakšeg međusobnog komuniciranja, uspješnijeg ostvarivanja programskih aktivnosti sadržanih u članku 12. ovog Statuta, mogu se udruživati na području:
– jedinica mjesne samouprave u mjesnu organizaciju
– općina u općinski ogranak
– gradova u gradske podružnice
– županija u županijske organizacije
– regija u županijske saveze.

(2) O načinu i oblicima udruživanja članova Stranke, Izvršni odbor donosi posebne akte.

 1. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA 

Članak 12.

Nova ljevica će se u ostvarenju svojih programskih ciljeva zalagati za:
• dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti
• antinacionalističku politiku, koja će građane suočavati s posljedicama nacionalizma po društvo u cjelini kao i za vrijednosti i ideje u čijoj je obrani antifašizam nastao te za sekularnu građansku državu u kojoj će djeca biti zaštićena od vjerske indoktrinacije u školama uz dostupno i javno financirano obrazovanje te provođenje modernizacije obrazovanja s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja
• afirmaciju prava manjina (nacionalnih / svjetonazorskih / rodnih / seksualnih i dr.) i suprotstavljanje sve prisutnijem širenju netrpeljivosti prema “drugima i drugotnima”, govoru mržnje i falsificiranju povijesti
• politiku održivog razvoja koja vodi računa o integralnom gospodarskom razvoju, zaštiti okoline i socijalnoj pravdi i za participaciju građana u razvojnim projektima lokalnih zajednica radi očuvanja javnih prostora i prirodnih resursa
• trajno praćenje i poboljšanje položaja socijalno ugroženih skupina: nezaposlenih, potplaćenih i obespravljenih radnica i radnika, nezaposlenih mladih i umirovljenika, izjednačavanje prava i sigurnosti radnog mjesta radnika u privatnom sektoru s onim u javnom, za participaciju radnika u odlučivanju, za suradnju sa sindikatima i za dokidanje prakse beskonačnih ugovora na određeno vrijeme
• povećanje ulaganja u zdravstvo, socijalni i mirovinski sustav, za društvo bez nasilja, u kojem će posebno biti zaštićeni žene i djeca koji su najčešće žrtve, za neprikosnoveno pravo žena o odlučivanju o svome životu i tijelu, posebno o roditeljstvu
• osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog razvoja i suvremene reindustrijalizacije uz visoke tehnologije
• jačanje civilnog društva i onih njegovih organizacija koje se zalažu za individualna i socijalna prava građana uz snaženje uloge javnih neprofitnih medija koji promiču istinito i odgovorno informiranje, za neovisno novinarstvo i medijsku slobodu i povećanje ulaganja u kulturu shodno kvaliteti
• priznanje patnje i prava svih civilnih žrtava rata, za povećanje kapaciteta institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i rješavanje sudbine nestalih
• vanjsku politiku koja bi afirmirala demokratizaciju EU na vrijednostima na kojima je EU izgrađena čemu će RH najbolje pridonijeti izgradnjom mira, suradnje i povjerenja među državama u regiji.

Članak 13.

(1) Stranka će utjecati na javno mnijenje radom svojih članova, organiziranjem javnih akcija u zaštiti ili promociji vrijednosti navedenih u Članku 12., organizacijom tribina širom Hrvatske, redovnim konferencijama za novinare i sredstvima internetske komunikacije.

(2) Stranka će surađivati s udrugama civilnog društva, sindikatima i srodnim strankama, u nastavku rada osnovat će škole demokracije i pokretati nove inicijative za obrazovanje mladih o temeljima moderne demokracije.

 

 1. UPRAVLJAČKA I RADNO-SAVJETODAVNA TIJELA STRANKE

 

Članak 14.

(1) Upravljačka tijela Stranke su: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik i potpredsjednici. Savjet i radne grupe za kreiranje javnih politika, programa i strategije Stranke konstituiraju se kao radno-savjetodavna tijela Stranke.

(2) Tijela Stranke i tijela njenih organizacijskih oblika, u pravilu na sjednicama odlučuju natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova tih tijela uz uvjet da je nazočna većina članova tijela.

(3) Izvršni odbor, Nadzorni odbor kao i radne grupe iz stavka 1. ovog članka mogu se o hitnim stvarima dogovarati i odlučivati putem internetske komunikacije.

(4) Tijela Stranke i tijela njenih organizacijskih oblika sastavljaju zapisnike / službene bilješke sa svojih sjednica. Zapisnici / službene bilješke pohranjuju se u arhivi stranke.

(5) Tijela Stranke i tijela njenih organizacijskih oblika dužna su redovito informirati unutarstranačku javnost o svojem radu, u skladu s odredbama ovog Statuta i aktima koji uređuju rad organizacijskih oblika Stranke.

Članak 15.

(1) Skupština Stranke je najviše tijelo Stranke i čine je svi članovi dok stranka broji manje od 500 članova. Iznad toga broja Skupštinu čine članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i članovi izvršnih tijela županijskih i gradskih organizacija, članovi radnih grupa koje su u proteklom mandatu radile dulje od 12 mjeseci, svi članovi predstavničkih i izvršnih tijela u RH kao i Europskog parlamenta te po jedan delegat na 10 članova stranke.

(2) Skupština Stranke može biti izborna i izvještajno-tematska.

(3) Izborna Skupština, koja je ujedno i redovna, održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski sabor.

(4) Izvještajno-tematska Skupština održava se jedanput godišnje.

(5) Izborna Skupština nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor mora se održati u roku od 150 dana od službene objave rezultata izbora.

(6) Skupštinu iz prethodnih stavaka saziva predsjednik Stranke na temelju odluke Izvršnog odbora.

(7) Odluka Izvršnog odbora sadrži prijedlog dnevnog reda, tema i izvještaja za Skupštinu te sastav Skupštine s obzirom na stavak 1. ovog članka.

(8) Odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se na internetskoj stranici Nove ljevice najmanje mjesec dana prije održavanja izborne Skupštine, a najmanje 15 dana prije održavanja izvještajno-tematske Skupštine.

 

Članak 16.

(1) Održavanje izvanredne Skupštine ima pravo zatražiti kvalificirana većina od 2/3 članova zadnje redovne Skupštine, uz obrazloženje razloga sazivanja.

(2) Izvršni odbor dužan je u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva utvrditi formalnu valjanost zahtjeva iz stavka 1. ovog članka. Ako utvrdi da je zahtjev valjan, bez odlaganja će sazvati Izvanrednu skupštinu. Izvanredna skupština bit će održana najkasnije 30 dana od dana utvrđivanja valjanosti zahtjeva za njezino sazivanje.

(3) Ne sazove li Izvršni odbor Izvanrednu skupštinu u roku određenom u stavku 2. ovog članka, mogu je sazvati predlagatelji.

Članak 17.

Skupština ima pravo i dužnost:

 • donijeti Statut, odnosno izmjene i dopune Statuta
 • donijeti Program, odnosno izmjene i dopune Programa
 • izabrati i razriješiti predsjednika i potpredsjednike Stranke
 • izabrati i razriješiti Izvršni odbor i Nadzorni odbor
 • raspravljati, usvojiti ili odbiti izvršenje Programa i financijskog plana za četverogodišnje razdoblje
 • ocijeniti rad Izvršnog odbora, predsjednika, potredsjednika i Nadzornog odbora te druga pitanja koja su od interesa za stanje i razvoj Stranke
 • raspravljati o prijedlozima članova upućenih Skupštini
 • rješavati i ostala pitanja koja nisu u nadležnosti drugih tijela Stranke

Članak 18.

(1) Izvršni odbor bira Skupština.

(2) Izvršni odbor je operativno tijelo Stranke i ima 5 – 11 članova

(3) Predsjednik i potpredsjednici Stranke po funkciji su članovi Izvršnog odbora

(4) Predsjednik i potpredsjednici stranke po funkciji su predsjednik i potpredsjednici Izvršnog odbora.

(5) Mandat Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 19.

(1) Izvršni odbor:

 • izvršava odluke i zaključke te program rada koji je utvrdila Skupština
 • na prijedlog predsjednika raspravlja i donosi izborni program i odluku o kandidatima Stranke za zastupnike u Hrvatskom saboru ili za predsjednika Republike. Na isti način donosi i prijedlog kandidatkinja i kandidata Nove ljeviceza Europski parlament
 • vodi poslove Stranke u skladu sa zakonima, Statutom i odlukama Skupštine
 • priprema Skupštini godišnji izvještaj o izvršenju plana rada i financijskog plana za tekuću godinu
 • izbornoj Skupštini podnosi izvještaj za četverogodišnji rad, financijsko poslovanje i upravljanje imovinom Stranke
 • utvrđuje adresu sjedišta Stranke
 • donosi posebne akte kojima uređuje pitanja o članstvu u Stranci
 • donosi posebne akte o načinu i oblicima udruživanja članova Stranke
 • osniva i sazva Savjet Stranke
 • na prijedlog predsjednika bira i razrješava administrativnog tajnika Stranke
 • izabire i razrješava dužnosti blagajnika Stranke
 • odlučuje o profesionalizaciji funkcija u Stranci
 • razmatra žalbe i prijedloge i uklanja moguće nedostatke i o tome obavještava podnositelje žalbi i prijedloga
 • utvrđuje organizacijsku strukturu stranačkih administrativnih tijela u sjedištu stranke, plan zapošljavanja i opis radnih mjesta administrativnog osoblja
 • usklađuje rad radnih grupa za politike, programe i strategije Stranke
 • pomaže predsjedniku Stranke u uspostavljanju i održavanju veza s organizacijama civilnog društva, sindikatima, međunarodnim organizacijama i srodnim strankama.

(2) Članovi Izvršnog odbora mogu odlukom Izvršnog odbora preuzeti ovlasti za pojedina organizacijska ili tematska područja rada.

(3) Izvršni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno kako bi analizirao svoj rad (u skladu s programom) i zadatke za sljedeće mjesečno razdoblje.

Članak 20.

Predsjednik Stranke:
– odgovara za izvršavanje odluka Skupštine
– odgovara za provođenje politike Stranke u skladu s Člankom 12. ovog Statuta i drugim aktima
– iznosi i zastupa političke stavove Stranke
– osigurava suradnju svih tijela Stranke
– saziva Skupštinu, Izvršni i Nadzorni odbor Stranke
– podnosi izvještaj o radu Stranke između dviju Skupština
– predlaže Izvršnom odboru izborni program
– podnosi izvještaj Izvršnom odboru o izbornim rezultatima
– predstavlja i zastupa Stranku u javnosti
– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom

Članak 21.

(1) Stranka ima 1-5 potpredsjednika koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

(2) Potpredsjednici Stranke zamjenjuju predsjednika po njegovom ovlaštenju. U slučaju da predsjednik Stranke nije u mogućnosti to odrediti, o tome odlučuje Izvršni odbor.

 1. NADZORNI ODBOR

Članak 22.

(1) U svrhu zakonskog i statutarnog funkcioniranja tijela Stranke, upravljanja imovinom i financijskim sredstvima Stranke, Izborna skupština bira Nadzorni odbor od 5 članova.

(2) Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora među sobom.

(3) Nadzorni odbor neposredno obavlja nadzor nad radom i djelovanjem tijela Stranke

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

(5) Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

(6) Nadzorni odbor ukazuje Izvršnom odboru i drugim tijelima Skupštine na nepravilnosti ili kršenje zakona i odredaba Statuta u upravljanju financijskim sredstvima i imovinom Stranke.

(7) Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

(8) Nadzorni odbor:

 • razmatra usklađenost rada tijela Stranke sa Statutom i drugim aktima i daje svoje mišljenje
 • razmatra usklađenost akata tijela Stranke sa Statutom. Ako utvrdi neusklađenost akata tijela sa Statutom, o tome upozorava tijelo koje je donijelo akt. Ako tijelo koje je donijelo akt ne uskladi taj akt sa statutom, Nadzorni odbor o tome obavještava predsjednika i Skupštinu stranke
 • razmatra kose li se postupci članova Stranke s programskim odrednicama i načelima navedenim u članku 12. i drugim aktima stranke. U slučaju značajnog odstupanja od tih odrednica i načela, predlaže Izvršnom odboru sankcije protiv tih članova
 • odlučuje o zahtjevu članova stranke za pristup informacijama o radu tijela i organizacijskih oblika Stranke.

 

Članak 23.

Nadzor nad radom tijela Stranke obavlja i članstvo Stranke.

 1. SAVJET STRANKE

Članak 24.

(1) Savjet je političko savjetodavno tijelo Stranke.

(2) Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja Stranke, 

predlaže programske dokumente, posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti Stranke i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja.

(3) Članovi Savjeta u pravilu su javne osobe, stručnjaci za pojedina područja od interesa za rad Stranke.

(4) Predsjednik Savjeta je član Stranke, dok ostali članovi to ne moraju biti.

(5) Savjet radi na sjednicama koje uz Izvršni odbor može sazvati predsjednik Savjeta.

(6) Na poziv predsjednika Savjeta, sjednicama mogu prisustvovati i stručnjaci za pojedina područja koji nisu članovi Savjeta.

(7) Predsjednik Savjeta dužan je sazvati sjednicu i raspraviti pitanja kada to od njega zatraži predsjednik Stranke ili Izvršni odbor.

(8) Predsjednika Savjeta  bira Izvršni odbor na prijedlog predsjednika Stranke.

 

Članak 25.

(1) Sve funkcije u tijelima Stranke, uključujući predsjednika, u pravilu se obavljaju volonterski ali se mogu obavljati i profesionalno o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

(2) U slučaju da mandat člana tijela prestane odlukom člana ili višom silom tijekom mandata, izbor novog člana tijela obavlja se kako je određeno ovim Statutom, a mandat tako izabranih članova traje do kraja mandata tijela.

(3) Materijalni troškovi koji nastaju pri obavljanju volonterskog rada (prijevoz, smještaj i ostali materijalni izdaci) moraju se osigurati financijskim planom.

 

Članak 26.

(1) Nova ljevica ima tajnika.

(2) Tajnik se bira iz redova članova Nove ljevice.

(3) Tajnik obavlja administrativne poslove i vodi Registar članova; priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i vodi zapisnik sa sjednice.

(4) Mandat tajnice/tajnika traje četiri godine i može biti ponovo birana/biran na istu funkciju.

Članak 27.

(1) Članstvo Nove ljevice ima pravo na informiranost o radu stranačkih tijela.

(2) Odluke i akti stranačkih tijela koji se tiču organizacijskog djelovanja i razvoja objavljuju se na stranačkoj web stranici.

(3) Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora dostavljaju se Nadzornom odboru, a po potrebi radnim grupama za javno-politička, programska i strategijska pitanja i organizacijskim oblicima stranke.

(4) Zapisnici o radu tijela i organizacijskih oblika stranke dostavljaju se Izvršnom odboru i pohranjuju se u sjedištu stranke.

 1. IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM NOVE LJEVICE

Članak 28.

(1) Stranka je pravna osoba i kao pravna osoba može stjecati i raspolagati stečenom imovinom u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i ovim Statutom.

(2) Stranka ima svoj žiro-račun.

(3) Stranka se financira:

 • članarinom
 • iz proračunskih sredstava temeljem rezultata na izborima
 • dobrovoljnim prilozima članstva
 • donacijama te na druge načine u skladu sa zakonom.
  8. PRESTANAK RADA STRANKE 

29.

(1) Stranka može prestati djelovati odlukom Skupštine za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja članova Skupštine.

(2) Odlukom o prestanku rada, Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na sjednici Skupštine Stranke.

Za Novu ljevicu:
Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice

U Zagrebu, 6.10.2018.