Polazne ideje ekonomskog programa

Temeljni ciljevi ekonomskog programa Nove ljevice su rast zaposlenosti i postizanje ekonomske pravde, uz poštivanje suvremenih ekoloških standarda.

Obraćamo se prvenstveno sadašnjim i budućim radnicima, zaposlenima u privatnom i javnom sektoru, prekarnim radnicima bez stalnog zaposlenja i nezaposlenima. Njihov i naš interes su unapređenje uvjeta rada i pozicije radnika i stvaranje novih, kvalitetnih radnih mjesta. Sindikatima nudimo partnerstvo u zagovaranju prava radnika i nezaposlenih.

Zapošljavanja nema bez konkurentnog gospodarstva i poduzetništva, kao ni bez otvorenosti društva novim idejama i tehnologijama. Zagovaramo i pozitivan stav spram uloge države u ekonomiji, kao jamca jednakih mogućnosti za sve i aktivnog sudionika u strateškom planiranju razvoja, a napose u povezivanju znanosti i gospodarstva i poticanju inovacija.

Pametna specijalizacija gospodarstva na sektore koji stvaraju nova radna mjesta i višu dodanu vrijednost može snažno doprinijeti održivom rastu i razvoju. Treba kombinirati lokalnu proizvodnju i potrošnju (npr. hrane i energije) s proizvodnjom izvozno konkurentnih proizvoda i usluga.

Povećanje raspoloživog dohotka i kvalitete života radnika osigurat će se kvalitetnijim i široko rasprostranjenim javnim uslugama (obrazovanje i zdravstvena zaštita), a nezaposlenima i socijalno ugroženima i putem razvijene i efikasne zaštitne socijalne mreže. Cilj je omogućiti vertikalnu mobilnost radnika, koja se primarno ogleda u ulozi i važnosti obrazovanja, a koja svoj krajnji rezultat ostvaruje u povećanju broja zaposlenih i postizanju ekonomske pravde.

Zalažemo se za jačanje kooperativnih i solidarnih načela u ekonomiji i društvu. Zadruge i društveno poduzetništvo mogu značajno doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta, jačanju suradnje i rješavanju socijalnih problema. I u ostalim tvrtkama treba poticati sudjelovanje radnika u odlučivanju i vlasništvu, u skladu s pozitivnim domaćim i međunarodnim iskustvima.

Ekonomska pravda komplementarna je sa borbom protiv korupcije i klijentelizma i za veću učinkovitost države. Zalažemo se za spuštanje ovlasti i sredstava na niže razine vlasti, smanjenje broja jedinica lokalne samouprave i osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog i industrijskog razvoja. Inzistiramo na povećanju efikasnosti trošenja javnih prihoda u četiri ključna područja: obrazovanje, zdravstvena zaštita, javna administracija i javne investicije. Zalažemo se za uvođenje participativnog budžetiranja u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se javna sredstva trošila u skladu s prioritetima građana, kao i za širu participaciju građana u upravljanju javnim i komunalnim poduzećima.

Nova ljevica zalaže se za što pravedniji porezni sustav, što podrazumijeva širenje porezne baze i progresivnost poreznog sustava pri oporezivanju dohotka i imovine. Unutar fiskalne politike posebna pažnja bit će stavljena i na održivo upravljanje javnim dugom, proračunsku transparentnost i fiskalnu decentralizaciju.

Zalaganje za ekonomski razvoj i prava radnika mora biti usklađeno sa visokim standardima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i borbe protiv klimatskih promjena.