Statut

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka skupština Nove ljevice održana 18. prosinca 2016. u Zagrebu, donijela je

Statut
Nove ljevice

1. Opće odredbe
Članak 1.

(1) Ovim Statutom određuje se naziv stranke, sjedište stranke, znak stranke, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, uređuju pitanja članstva, oblika organiziranja, izbora i opoziva i načina rada upravnih tijela, trajanja mandata, načina odlučivanja, sredstava za rad, prestanka stranke te postupka s imovinom u slučaju njenog prestanka.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod osim u pojedinim slučajevima kada je rodna jednakost ili pozitivna rodna diskriminacija posebno utvrđena.

Članak 2.

(1) Puni naziv stranke je: Nova ljevica.
(2) Skraćeni naziv stranke je: NL.
(3) Naziv stranke na engleskom jeziku je: New Left.

Članak 3.

(1) Nova ljevica je stranka državljana i državljanki RH koji se kroz javno djelovanje demokratskim političkim sredstvima zalažu za vrijednosti i ciljeve koji su navedeni u Članku 12. ovog Statuta, prije svega dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti.

(2) U obrani vrijednosti za koje se zalaže i u ostvarivanju javno proklamiranih ciljeva, Nova ljevica surađuje s političkim strankama, sindikatima, udrugama i građankama i građanima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

(3) Nova ljevica se može udružiti u međunarodne udruge lijevo i socijaldemokratski opredijeljenih političkih stranaka.

Članak 4.

(1) Nova ljevica je pravna osoba.

(2) Nova ljevica je upisana u registar političkih stranaka koji se vodi u nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.

(3) Novu ljevicu predstavlja i zastupa predsjednik/predsjednica Nove ljevice.

(4) Predsjednik/predsjednica Nove ljevice može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju Novu ljevicu skladu s ovim Statutom.

(5) Sjedište Nove ljevice je u Zagrebu. Adresu sjedišta utvrđuje Izvršni odbor Nove ljevice.

Članak 5.

(1) Nova ljevica ima znak koji se sastoji od crvene izlomljene crte i natpisa „Nova ljevica“.

(2) Nova ljevica ima pečat na kojem je znak stranke.

2. Članstvo
Članak 6.

(1) Članom/članicom Nove ljevice može postati punoljetan/punoljetna državljanin/državljanka Republike Hrvatske koji/koja prihvaća Program stranke i Statut Nove ljevice.

(2) Odluku o primanju u članstvo, odnosno isključenju iz članstva, donosi Izvršni odbor.

(3) Članstvo u Novoj ljevici može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Izvršni odbor. Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu stranke, bez prava odlučivanja.

(4) Član/članica Nove ljevice može biti članom/članicom i druge političke stranke osim kada se kandidira na izborima u Novoj ljevici ili je kandidat Nove ljevice na izborima.

(5) Preostala pitanja članstva u Novoj ljevici, uredit će Izvršni odbor posebnim aktima.

Članak 7.

(1) Od članova Nove ljevice se očekuje da sudjeluju u utvrđivanju i ostvarivanju politike Nove ljevice, te da svojim djelovanjem i ponašanjem promiču ugled Nove ljevice u javnosti.

(2) Članovi Nove ljevice mogu birati i biti birani u sva tijela Nove ljevice.

Članak 8.

(1) Članice i članovi Nove ljevice plaćaju godišnju članarinu.

(2) Iznos članarine, vodeći računa o primanjima pojedinih kategorija članova i članica, određuje za svaku godinu Izvršni odbor.

(3) Članarina se uplaćuje na račun Nove ljevice.

Članak 9.

Članstvo u Novoj ljevici obnavlja se svake godine uplatom članarine u skladu s odlukom Izvršnog odbora.

Članak 10.

Članstvo u Novoj ljevici prestaje:
– pismenom izjavom članice/člana o istupanju iz članstva
– isključivanjem iz članstva, što čini Izvršni odbor na prijedlog Etičkog povjerenstva
– brisanjem iz Registra članova/članica.

Članak 11.

(1) Članice i članovi Nove ljevice, radi lakšeg međusobnog komuniciranja, uspješnijeg ostvarivanja programskih aktivnosti sadržanih u Članku 12. ovog Statuta, mogu se udruživati na području:
– mjesnih odbora – u mjesnu organizaciju
– općina – u općinski ogranak
– gradova – u gradske podružnice
– županija – u županijske organizacije
– regija – u županijske saveze.

(2) O načinu i oblicima udruživanja članova/članica Nove ljevice, Izvršni odbor Nove ljevice će donijeti posebne upute i odluke.

3. Ciljevi i način djelovanja Nove ljevice
Članak 12.

Nova ljevica će se u ostvarenju svojih programskih ciljeva zalagati za:
• dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti
• antinacionalističku politiku, koja će građane suočavati s posljedicama nacionalizma po društvo u cjelini kao i za vrijednosti i ideje u čijoj je obrani antifašizam nastao te za sekularnu građansku državu u kojoj će djeca biti zaštićena od vjerske indoktrinacije u školama uz dostupno i javno financirano obrazovanje te provođenje modernizacije obrazovanja s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja
• afirmaciju prava manjina (nacionalnih / svjetonazorskih / rodnih / seksualnih i dr.) i suprotstavljanje sve prisutnijem širenju netrpeljivosti prema “drugima i drugotnima”, govoru mržnje i falsificiranju povijesti
• politiku održivog razvoja koja vodi računa o integralnom gospodarskom razvoju, zaštiti okoline i socijalnoj pravdi i za participaciju građana u razvojnim projektima lokalnih zajednica radi očuvanja javnih prostora i prirodnih resursa
• trajno praćenje i poboljšanje položaja socijalno ugroženih skupina: nezaposlenih, potplaćenih i obespravljenih radnica i radnika, nezaposlenih mladih i umirovljenika, izjednačavanje prava i sigurnosti radnog mjesta radnika u privatnom sektoru s onim u javnom, za participaciju radnika u odlučivanju, za suradnju sa sindikatima i za dokidanje prakse beskonačnih ugovora na određeno vrijeme
• povećanje ulaganja u zdravstvo, socijalni i mirovinski sustav, za društvo bez nasilja, u kojem će posebno biti zaštićeni žene i djeca koji su najčešće žrtve, za neprikosnoveno pravo žena o odlučivanju o svome životu i tijelu, posebno o roditeljstvu
• osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog razvoja i suvremene reindustrijalizacije uz visoke tehnologije
• jačanje civilnog društva i onih njegovih organizacija koje se zalažu za individualna i socijalna prava građana uz snaženje uloge javnih neprofitnih medija koji promiču istinito i odgovorno informiranje, za neovisno novinarstvo i medijsku slobodu i povećanje ulaganja u kulturu shodno kvaliteti
• priznanje patnje i prava svih civilnih žrtava rata, za povećanje kapaciteta institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i rješavanje sudbine nestalih
• vanjsku politiku koja bi afirmirala demokratizaciju EU na vrijednostima na kojima je EU izgrađena čemu će RH najbolje pridonijeti izgradnjom mira, suradnje i povjerenja među državama u regiji.

Članak 13.

(1) Nova ljevica utjecat će na javno mnijenje radom svojih članova, organiziranjem javnih akcija u zaštiti ili promociji vrijednosti navedenih u Članku 12., organizacijom tribina širom Hrvatske, redovnim konferencijama za novinare.

(2) Nova ljevica će surađivati s udrugama civilnog društva, sindikatima i srodnim strankama, u nastavku rada osnovat će i škole demokracije i pokretati nove inicijative za obrazovanje mladih o temeljima moderne demokracije.

4. Tijela Nove ljevice
Članak 14.

(1) Tijela Nove ljevice su: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo, Savjet, predsjednica/predsjednik i potpredsjednice/i NL-a.

(2) Tijela Nove ljevice i njenih ustrojbenih oblika odlučuju natpolovičnom većinom glasova članova tih tijela uz uvjet da je nazočna većina članova tijela.

Članak 15.

(1) Skupština Nove ljevice je najviše tijelo Nove ljevice i čine je svi članovi do 500 članova, a iznad toga broja Skupštinu čine članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva stranke i 1 delegat na 10 članova stranke.

(2) Skupština Nove ljevice može biti izborna i izvještajno-tematska.

(3) Izborna Skupština koja je ujedno i redovna, održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski sabor.

(4) Izvještajno-tematska Skupština održava se jedanput godišnje.

(5) Izborna Skupština nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor mora se održati u roku od 150 dana od službene objave rezultata izbora.

(6) Skupštinu iz prethodnih stavaka saziva predsjednica/predsjednik NL-a na temelju odluke Izvršnog odbora.

(7) Odluka Izvršnog odbora sadrži prijedlog dnevnog reda, tema i izvještaja za Skupštinu te sastav Skupštine s obzirom na stavak 1 ovog članka.

(8) Odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se najmanje mjesec dana prije održavanja izborne Skupštine, a najmanje 15 dana prije održavanja izvještajno-tematske Skupštine.

Članak 16.

(1) Održavanje izvanredne Skupštine ima pravo predložiti kvalificirana većina od 2/3 članova zadnje redovne Skupštine, uz obrazloženje razloga sazivanja.

(2) O prijedlogu za sazivanje izvanredne Skupštine odlučuje Izvršni odbor u roku od 45 dana.

(3) Odbije li Izvršni odbor sazvati izvanrednu Skupštinu ili protekne rok za sazivanje, izvanrednu Skupštinu dužan je sazvati predsjednik Nove ljevice u narednih 45 dana. Ne sazove li Izvanrednu skupštinu predsjednik stranke, mogu je sazvati predlagatelji.

Članak 17.

Skupština ima pravo i dužnost:
– donijeti Statut, odnosno izmjene i dopune Statuta
– donijeti Program, odnosno izmjene i dopune Programa
– izabrati i razriješiti predsjednika Nove ljevice
– izabrati i razriješiti Izvršni odbor, Nadzorni odbor te Etičko povjerenstvo
– raspravljati i ocijeniti izvršenje programa i financijskog plana za četverogodišnje razdoblje te rad Izvršnog odbora, predsjednika/predsjednice i Nadzornog odbora te druga pitanja koja su od interesa za stanje i razvoj Nove ljevice
– raspravljati prijedloge članova/članica upućenih Skupštini
– odlučivati o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela Nove ljevice.

Članak 18.

(1) Izvršni odbor bira Skupština Nove ljevice.

(2) Izvršni odbor je operativno tijelo Skupštine i ima 5 – 11 članova.

(3) Predsjednik Nove ljevice i potpredsjednice/i Nove ljevice po funkciji su članovi Izvršnog odbora.

(4) Izvršni odbor ima predsjednika kojega biraju članovi Izvršnog odbora među svojim članovima.

(5) Mandat Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 19.

(1) Izvršni odbor:
– izvršava odluke i zaključke te program rada koji je utvrdila Skupština
– na prijedlog predsjednice/predsjednika Nove ljevice raspravlja i donosi izborni program i odluku o kandidatkinjama/kandidatima Nove ljevice za zastupnice/zastupnike u Hrvatskom saboru ili za predsjednika Republike. Na isti način donosi i prijedlog kandidatkinja i kandidata Nove ljevice za Europski parlament
– bira i razrješava tajnicu/tajnika Nove ljevice
– vodi poslove Nove ljevice u skladu sa zakonima, Statutom Nove ljevice i odlukama Skupštine
– priprema Skupštini godišnji izvještaj o izvršenju plana rada i financijskog plana za tekuću godinu
– izbornoj Skupštini podnosi izvještaj za četverogodišnji rad, financijsko poslovanje i upravljanje imovinom Nove ljevice
– utvrđuje adresu sjedišta Nove ljevice
– donosi odluke o prijemu u članstvo i posebne akte kojima uređuje pitanja o članstvu u Novoj ljevici
– donosi posebne upute i odluke o načinu i oblicima udruživanja članova/članica Nove ljevice
– prema potrebi sazva Savjet Nove ljevice
– prema potrebi izabire i razrješava dužnosti blagajnika/blagajnicu Nove ljevice
– odlučuje o profesionalizaciji funkcija u Novoj ljevici
– u slučaju postojanja više različitih mišljenja odlučuje o tumačenju Statuta Nove ljevice
– obavlja i druge zadatke koje mu nameću vrijeme i okolnosti
– razmatra žalbe i prijedloge i uklanja možebitne nedostatke i o tome obavještava podnositelje žalbi i prijedloga

(2) Izvršni odbor u pravilu se sastaje mjesečno jedan put ili prema potrebi kako bi analizirao svoj rad (u skladu sa programom) i zadatke za sljedeće mjesečno razdoblje.

Članak 20.

Predsjednica/predsjednik Nove ljevice:
– brine se o izvršavanju odluka Skupštine
– provodi politiku Nove ljevice u skladu s Člankom 12. ovog Statuta
– utvrđuje i iznosi političke stavove Nove ljevice
– osigurava suradnju svih tijela Nove ljevice
– saziva Skupštinu, Izvršni i Nadzorni odbor Nove ljevice
– podnosi izvještaj o radu stranke između dviju Skupština
– predlaže Izvršnom odboru izborni program
– podnosi izvještaj Izvršnom odboru o izbornim rezultatima
– predstavlja i zastupa Novu ljevicu
– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 21.

(1) Nova ljevica ima 1-3 potpredsjednice/potpredsjednika koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

(2) Potpredsjednici/potpredsjednice Nove ljevice za svoj rad odgovaraju predsjednici/predsjedniku Nove ljevice i Skupštini.

Članak 22.

(1) Potpredsjednici/potpredsjednice Nove ljevice zamjenjuju predsjednika/predsjednicu po njegovom/njezinom ovlaštenju.

(2) U slučaju da predsjednica/predsjednik Nove ljevice nije u mogućnosti to odrediti, o tome odlučuje Izvršni odbor.

Članak 23.

(1) Nadzor nad radom tijela Nove ljevice obavlja članstvo Nove ljevice.
(2) Nadzorni odbor neposredno obavlja nadzor nad radom i djelovanjem tijela Nove ljevice.
(3) U svrhu zakonskog i statutarnog funkcioniranja tijela Nove ljevice i upravljanja imovinom i financijskim sredstvima Nove ljevice izborna Skupština bira Nadzorni odbor od 3 članice/člana.
(4) Članovi/članice Nadzornog odbora ne mogu biti članovi/članice Izvršnog odbora.
(5) Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.
(6) Nadzorni odbor ukazuje Izvršnom odboru i drugim tijelima Skupštine na nepravilnosti ili kršenje zakona i odredaba Statuta u upravljanju financijskim sredstvima i imovinom Nove ljevice.
(7) Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 24.

(1) Etičko povjerenstvo sastoji se od 3 člana/članice i bira ga izborna Skupština na mandat od četiri godine.

(2) Etičko povjerenstvo Nove ljevice razmatra postupke članova Nove ljevice koji se kose s programskim odrednicama i načelima navedenim u Članku 12 ovog Statuta.

(3) Etičko povjerenstvo predlaže Izvršnom odboru sankcije protiv tih članova, uključujući i isključenje iz Nove ljevice.

Članak 25.

(1) Savjet Nove ljevice je političko savjetodavno tijelo Nove ljevice.

(2) Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja Nove ljevice, predlaže programske dokumente posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti Nove ljevice i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja tijelima Nove ljevice.

(3) Članovi/članice Savjeta u pravilu su javne osobe, stručnjaci za pojedina područja od interesa za rad Nove ljevice.

(4) Predsjednica/predsjednik Savjeta je članica/član Nove ljevice, dok ostali to ne moraju biti.

(5) Savjet radi na sjednicama koje uz Izvršni odbor može sazvati predsjednica/predsjednik Savjeta.

(6) Na poziv predsjednice/predsjednika Savjeta sjednicama mogu prisustvovati i stručnjaci/stručnjakinje za pojedina područja koji/koje nisu članovi/članice Savjeta.

(7) Predsjednica/predsjednik Savjeta dužna/dužan je sazvati sjednicu i raspraviti pitanja kada to od nje/njega traži predsjednica/predsjednik Nove ljevice ili Izvršni odbor.

(8) Predsjednicu/predsjednika Savjeta Nove ljevice bira Izvršni odbor na prijedlog predsjednice/predsjednika Nove ljevice.

Članak 26.

(1) Sve funkcije u tijelima NL-a uključujući predsjednicu/predsjednika, u pravilu se obavljaju volonterski ali mogu se obavljati i profesionalno o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

(2) U slučaju da mandat člana tijela prestane odlukom člana ili višom silom tijekom mandata, izbor novog člana tijela obavlja se kako je određeno ovim Statutom, a mandat tako izabranih članova tijela, traje do kraja mandata tijela.

(3) Materijalni troškovi koji nastaju pri obavljanju volonterskog rada (prijevoz, smještaj i ostali materijalni izdaci) moraju se osigurati financijskim planom.

Članak 27.

(1) Nova ljevica ima tajnicu/tajnika.

(2) Tajnica/tajnik se bira iz reda članova Nove ljevice.

(3) Tajnica/tajnik obavlja administrativne poslove i vodi Registar članova; priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i vodi zapisnik sa sjednice.

(4) Tajnica/tajnik održava kontakte s članovima/članicama NL-a.

(5) Tajnica/tajnik pomaže predsjednici/predsjedniku na uspostavljanju i održavanju veza s organizacijama civilnog društva, sindikatima, međunarodnim organizacijama i srodnim strankama.

(6) Tajnica/tajnik brine o imovini Nove ljevice i s predsjednicom/predsjednikom supotpisuje financijske i druge dokumente u vezi s imovinom Nove ljevice.

(7) Tajnica/tajnik vodi brigu o sredstvima na žiro računu i ima pravo, uz suglasnost predsjednika/predsjednice, polagati i podizati sredstva na žiro računu.

(8) Tajnica/tajnik je odgovoran moralno i materijalno (zajedno s predsjednicom/predsjednikom i Izvršnim odborom) za savjesno i odgovorno upravljanje imovinom Nove ljevice.

(9) Mandat tajnice/tajnika traje četiri godine i može biti ponovo birana/biran na istu funkciju.

5. Imovina i raspolaganje imovinom Nove ljevice
Članak 28.

(1) Nova ljevica je pravna osoba i kao pravna osoba može stjecati i raspolagati stečenom imovinom u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i ovim Statutom.

(2) Nova ljevica ima svoj žiro-račun.

(3) Nova ljevica se financira: članarinom; iz proračunskih sredstava temeljem rezultata na izborima; dobrovoljnim prilozima članstva; donacijama te na druge načine u skladu sa zakonom.

6. Prestanak rada stranke
Članak 29.

(1) Nova ljevica može prestati djelovati odlukom Skupštine Nove ljevice za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja članica/članova Skupštine.

(2) Odlukom o prestanku rada, Skupština će odlučiti o imovini Nove ljevice.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Osnivačkoj skupštini Nove ljevice.

Za Novu ljevicu:
Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice
U Zagrebu 18. prosinca 2016.