Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Zalažemo se za kulturnu politiku koja potiče ukupan društveni razvoj, jamči stručnu neovisnost, pluralizam i raznolikost, jednake razvojne mogućnosti svim kulturnim subjektima te široku dostupnost kulture građanima. Nova ljevica zalaže se za uspostavu javnog dijaloga, veću stručnost i participativnost u odlučivanju te bolju valorizaciju i nadzor nad korištenjem javnih financija.

Kulturu shvaćamo kao simboličko i stvarno polje sukoba značenja, a ne pomirenja. Nova ljevica promišlja kulturu kao javno dobro, kao mjesto susreta različitih kulturnih identiteta, otvorene rasprave i promišljanja tema koje su od interesa građanima.

Temeljni zadatak kulturne politike promocija je javne funkcije kulture i zaštita kulture kao svima dostupnog javnog dobra.

Kultura nije potrošnja državnog ni lokalnog proračuna, već proizvodnja novih vrijednosti.

Njezini rezultati nisu i ne mogu biti instantni, ali u konačnici dovode do stvaranja novih društvenih vrijednosti, osviještenih pojedinaca i društva u cjelini.

Kulturni sektor neodvojivi je dio gospodarske razvojne politike, ali kultura ne smije biti prepuštena nestabilnoj tržišnoj dinamici, nego mora biti poticana mrežom potpora na lokalnoj i nacionalnoj razini. Kultura ravnopravno sudjeluje i osnažuje ekonomski i društveni položaj zemlje. Smatramo da područje kulture treba na poseban način zaštititi od profitabilnosti i iskoristivosti, kao i tzv. izvrsnosti koja se danas u nas mjeri uglavnom financijskom dobiti.

Polazište kulturne politike Nove ljevice aktivno je participiranje u svim segmentima društvenih odnosa te aktivan utjecaj na ukupan društveni razvoj. Stoga se i u kulturi artikulira borba za ostvarenje pravednijeg, otvorenog i sekularnog društva.

Kulturu treba osnažiti u otporu spram utjecaja neokonzervativnih, neoliberalnih, nacionalističkih, ksenofobnih politika i autoritarnih načina upravljanja, te je demokratizirati u kontekstu našeg „ovdje i sada“.

Kultura treba biti prostor za artikulaciju različitih, postojećih i inovativnih, ideja i praksi, prostor za razvoj niza subjekata, za afirmaciju potisnutih, nevidljivih, nepovlaštenih i marginaliziranih pojedinaca i zajednica.

Nova ljevica zalaže se za veću demokratičnost u kulturi koja se mora postići na svim razinama upravljanja i odlučivanja te za uspostavu otvorenog dijaloga svih dionika kulturne proizvodnje, ukidanje prakse dominantnog političkog i stranačkog utjecaja na kulturnu politiku, ponajviše na odluke o financiranju kulture i upravljanju javnim ustanovama.

Nužno je osigurati neovisnost stručnih savjetodavnih tijela u kulturi.

Odluke kulturnih vijeća osnovanih pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva trebaju biti obvezujuće za politiku i temeljene na stručnim, definiranim i transparentnim kriterijima.

Kultura je generator stvaranja društvene kohezije, ali ne po načelu niveliranja i nametanja jedne „kulturne paradigme“, već kroz dostupnost i otvaranje prema svim društvenim skupinama i pojedincima. Zalažemo se za kulturu koja će biti kapilarna i uključiva, a ne reprezentacijska i hijerarhijska.

Nova ljevica odbacuje koncepciju o kulturnoj politici fokusiranoj na unutarnju raspodjelu moći i resursa. Ravnatelji ključnih kulturnih institucija trebaju se birati na temelju javnih natječaja i prosudbi stručnih i neovisnih tijela, potrebno je smanjiti utjecaj ministrice/a kulture i čelnih ljudi lokalnih uprava. Zalažemo se za ukidanje postojećeg jaza između doživotnog zaposlenja u institucijama i prekarnog, ugovornog rada bez socijalnih prava.

Nova ljevica spremna je implementirati inkluzivan, dijaloški i participativan model, u kojemu se kultura promišlja i stvara i „odozgo“ i „odozdo“, u sinergiji raznih subjekata.

Posebno osjetljivim i zapuštenim sektorom Nova ljevica smatra područje medijskih politika. Osim izrade odgovarajućih zakonskih akata i planova kojima će se osigurati neovisnost, stručnost i programska kvaliteta u javnim servisima, smatramo da je potrebno posebno regulirati i raznim mjerama stimulirati i medije trećeg sektora, neprofitne medije različitih programskih i uređivačkih preferencija, koji unose novu dinamiku i sadržajno proširuju hrvatsku medijsku scenu. Medijska politika treba uključiti i osmišljavanje novih mjera i mehanizama poticaja za razvoj medijskog pluralizma te biti svojevrsna zaštitnica kvalitete, raznolikosti i nezavisnosti medija pred udarom dnevne politike, tržišta i oglašivačke industrije.

Kultura unutar svojih okvira stvara vlastite vrijednosti i isključiva logika profita, kapitala, rasta, krize i sl. ne može se primijeniti u sferi kulture. Pri tome je potrebno temeljito analizirati i procijeniti razloge, načine i ciljeve povezivanja kulture i turizma. Međusektorsko povezivanje kulture i turizma nije prioritet niti može usmjeravati kulturnu politiku.

Među svoje prioritete stavljamo jače povezivanje kulture sa znanošću i obrazovanjem. Ta tri područja smatramo prioritetnima za uspostavu stabilnog, dugoročnog društvenog razvoja i modernizacije. Reforma obrazovanja, između ostaloga, treba potaknuti stvaranje nove publike i senzibilizirati mlađe generacije za različite kulturne sadržaje.