Nova ljevica – NL,  Održivi razvoj razvoj Hrvatske – ORaH, Socijalistička radnička partija – SRP i Radnička fronta – RF, potpisali su u Šibeniku 8. rujna 2018. “ŠIBENSKU DEKLARACIJU O USPOSTAVI UJEDINJENE LJEVICE – ZAJEDNIČKE PLATFORME LIJEVIH SNAGA”.

Deklaracija je otvorena za potpisivanje svim pojedinkama i pojedincima, predstavnicama i predstavnicima stranaka i platformi, udruga, inicijativa i pokreta i sindikata, koji se žele priključiti platformi.

Šibenska deklaracija započinje analizom stanja – da Hrvatska ni nakon četvrt stoljeća od uspostave liberalne demokracije i kapitalizma, nije konsolidirana demokracija ni ekonomija i da je Hrvatska, s pozicije druge zemlje po bogatstvu i potencijalu u odnosu na ostale zemlje u tranziciji s početka 90-tih – danas po većini pokazatelja (BDP-a, iznosa minimalne plaće, zaposlenosti) zemlja na začelju EU.

“Hrvatska treba ljevicu utemeljenu na aktivnom sudjelovanju svih  koji žele promjenu  paradigme  u skladu  s potrebama obespravljene većine, nakon višedesetljetnog, očito neuspješnog, vođenja zemlje od strane vlada lijevog i desnog centra”, navodi se u Šibenskoj deklaraciji.

Hrvatska nova lijeva paradigma želi uspostavu novog društvenog ugovora koji će biti usmjeren postizanju ciljeva na sljedećim područjima:

A) POVRATAK POLITIKE LJUDIMA I LJUDI POLITICI, OPĆA DEMOKRATIZACIJA I
DECENTRALIZACIJA POLITIČKOG I UPRAVNOG ŽIVOTA

B) VRAĆANJE EGZISTENCIJALNE I EKONOMSKE SIGURNOSTI  U SREDIŠTE
POLITIČKOG I EKONOMSKOG ŽIVOTA ZEMLJE

C) SOCIJALNA POLITIKA KOJA POTIČE  EKONOMSKU SAMOSTALNOST, SIGURNOST  I AKTIVNOST SVIH LJUDI

D) KULTURA, OBRAZOVANJE I SPORT KAO POTREBA, A NE TROŠAK

E) PREOBRAZBA U ZEMLJU KOJA U VANJSKOJ POLITICI VELIČA DEMOKRACIJU,
MIR I SURADNJU MEĐU NARODIMA.

Potpisnici Šibenske deklaracije obvezali su se da će radi maksimalizacije mogućnosti za provedbu postavljenih ciljeva, u svom političkom i civilnom radu promovirati suradnju, te sklapati potencijalne koalicije, otvorene za doprinos i utjecaj pojedinaca i pojedinki, lokalnih, regionalnih i nacionalnih platformi sličnih težnji  i ciljeva, kao i udruga, građanskih inicijativa te sindikata “kako bismo putem trajne nacionalne platforme lijevih snaga osigurali složene promjene –  ostvarenje ekonomskih, političkih i socijalnih prava i konsolidaciju demokracije i ekonomije u Hrvatskoj.”

U prilogu: cjeloviti tekst Šibenske deklaracije.

ŠIBENSKA DEKLARACIJA O USPOSTAVI UJEDINJENE LJEVICE